Elavult, nem támogatott böngésző

Az ön böngészője elavult, már nem támogatott a készítője által, így biztonsági problémát jelent a használata, illetve a honlap megjelenítéséhez szükséges eszközök és technológiák sem támogatottak benne megfelelően. Ezek miatt honlapunk nem támogatja ezt a böngészőt.

Kérjük, használjon helyette modern, folyamatosan karbantartott, támogatott böngészőt - néhány példa: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Vivaldi.

Vásárlási és használati feltételek, licenc megállapodás

Mielőtt az ACTUAL szoftvert installálja vagy használni kezdi, kérjük, olvassa el figyelmesen ezeket az információkat.

Szoftver használata

Ha Vevő oldalainkról szoftvert tölt le, akkor annak használata kizárólag csak az ahhoz mellékelt felhasználási nyilatkozat elfogadása után és azzal összhangban lehetséges. Az így letöltött szoftverekért, az azokból származtatható következményekért cégünk felelősséget nem vállal.

A felelősség korlátozása

Az Eladó nem vállal felelősséget a weboldal üzemeltetésével vagy használatával kapcsolatban keletkezett közvetlen vagy közvetett károkért, beleértve a számítógépes vírusok vagy ún. "spam"-ek által okozott károkat.

Jelen felelősségkorlátozás nem vonatkozik azokra a károkozási esetekre, amelyek vonatkozásában a magyar jog a károkozás időpontjában hatályban levő, eltérést nem engedő rendelkezései alapján a felelősség érvényesen nem korlátozható vagy zárható ki.

Az Eladó ellenkező tartalmú szerződési kikötés hiányában és az eltérést nem engedő jogszabályi kikötések keretei között nem felel közvetett károkért, elmaradt haszonért, adatvesztéssel, használat kieséssel kapcsolatban keletkezett károkért és felelőssége a Termék vételárának összegében korlátozott.

Szoftvereknél csak az adathordozókra (CD, floppy lemez) biztosítunk cseregaranciát, amennyiben azok nem olvashatók.

Egyéb feltételek

A jelen feltételekben nem szabályozott kérdésekben az 1959. évi IV. törvény (Ptk), az egyes tartós használatra rendelt termékek kötelező jótállásáról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet, illetve a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet rendelkezései valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseit szabályozó 2001./CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.


Licenc megállapodás

A jelen szerződés a felek között létrejött érvényes megállapodás. Ha ön nem fogadja el a jelen megállapodás összes feltételét, nem töltheti le, nem telepítheti és nem használhatja a szoftvert.

A licenc érvényessége

A szoftver egy önálló számítógépen vagy számítógép hálózaton egyaránt használható. A szoftver licencek számát az ACTUAL szerverre egy időben bejelentkezett ACTUAL felhasználók (kliensek) száma határozza meg. Ez nem lehet több, mint a megvásárolt felhasználói licencek száma. Egy felhasználónak számít az ACTUAL szervert futtató számítógépre, a lokális hálózat bármelyik számítógépére, vagy külső hálózatban működő számítógépre telepített és azon használt ACTUAL kliens. A regisztrált (megvásárolt) modulok visszaadására (inaktiválására), illetve a regisztrált felhasználók számának csökkentésére a regisztrációs kód átadását követően nincs lehetőség.

Szellemi tulajdon

A felhasználó részére közvetlenül, vagy közvetve szállított program, illetve kézikönyvek, és minden más típusú anyag - beleértve az azokhoz kapcsolódó szerzői jogokat, vagy egyéb szellemi, vagy ipari tulajdonjogokat a KRONOS Trade Kft. tulajdonát képezik, amelyet a magyar szellemi tulajdonjogi törvények, illetve a vonatkozó nemzetközi egyezmények rendelkezései védik.

Biztonsági másolat

A licenc tulajdonosa – a kedvezményezett – a jelen megállapodás alapján az átadott adathordozó tartalmáról, vagy az Internetről letöltött fájlokról egy biztonsági másolatot készíthet.

Korlátozások

A programot a kedvezményezett csak a saját számítógépén/számítógépein használhatja, és nem lehet azt egy másik felhasználónak kölcsön adni, bérbe adni, lízingelni, elajándékozni, adományozni, vagy átruházni. Tilos a programot visszafordítani, dekompilálni, vagy visszafejteni.

Korlátozott garancia

A KRONOS Trade Kft. garantálja, hogy a program alapvető rendeltetési funkcióit az átvételtől számított kilencven (90) napig az írásos anyag, és/vagy a terméket kísérő elektronikus dokumentáció szerint kifogástalanul teljesíti. Ez idő alatt, és csak a hivatalos forrásból beszerzett termékek esetén KRONOS Trade Kft. a következő garanciákat nyújtja.

  1. Garantálja a kedvezményezett számára minden, a program működését lehetetlenné tevő hibás optikai adathordozó, illetve minden hibás nyomtatott anyag kijavítását, vagy cseréjét. A jelen garancia az Internetről letöltött fájlokra is vonatkozik, ha a programot ilyen módon kapták.
  2. Garantálja, hogy a program az alapvető rendeltetési céljait teljesíti, és kötelezettséget vállal arra, hogy azokat a problémákat, amelyek ilyen értelmű teljesítményét befolyásolják, a saját szempontjai szerint megfelelőnek tartott eszközökkel, és időpontban megoldja. A KRONOS Trade Kft. nem felel azokért a hibákért, amelyeket külső műszaki berendezések az engedélyezett program teljesítményében esetlegesen okoznak. A jelen garancia nem vonatkozik az elveszett, ellopott, vagy megrongált, vagy a nem rendeltetésszerűen, vagy engedély nélkül módosítva használt anyagra.

A KRONOS Trade Kft. a próbacsomagokra nem ad garanciát. A programot a felhasználó változtatás nélkül ("as-is"smile02 fogadja el, és a vélt funkciók nem teljesítésével kapcsolatban reklamációval nem élhet.

Felelősségkorlátozás

A KRONOS Trade Kft. illetve a szállító cég semmiképpen nem vállal felelősséget egyéb olyan kárért (ideértve, de nem kizárva az üzleti haszon elmaradása, az üzleti tevékenység félbeszakadása, üzleti információk elvesztése káresetet vagy egyéb anyagi veszteségekből fakadó károkat) amely a termék használatából vagy nem használhatóságából ered, még abban az esetben sem, ha a KRONOS Trade Kft.-t, illetve a szállító céget tájékoztatták az ilyen károk bekövetkeztének lehetőségéről.

A garancia és a felelősség nyilatkozat a program más rendszerekkel (programokkal) való együttműködésére, vagy azokra kifejtett hatására nem terjed ki.

A KRONOS Trade Kft. illetve a szállító cég ezen szerződés alapján fennálló felelőssége minden esetben legfeljebb a szoftverért kifizetett összeghatárig terjed ki.

Új verziók

Kedvezményezett az átvételtől számított 6 hónap időtartamban jogosult a program mindenkor legújabb verziójának használatára. KRONOS Trade Kft. ezen időtartam után térítés ellenében biztosít lehetőséget a szoftver frissítésére. A próbacsomagokra a fenti jogosítványok nem érvényesek. Miután a frissítés megtörtént, kedvezményezett egyedül a frissített verziót jogosult használni, és az előző verzióra vonatkozó összes anyagot köteles törölni.

Megszüntetés

Kedvezményezettnek jogában áll a szoftver használatát bármely időpontban megszüntetni. Ha így döntött, akkor törölnie kell szoftver a számítógépéről és meg kell semmisítenie az összes kópiát és adathordozót.

A KRONOS Trade Kft. jogosult a szoftver használatának megszüntetésére írásban felszólítani kezdeményezettet, amennyiben azt tapasztalta, hogy az megszegte a licenc-megállapodás feltételeit. Kedvezményezett 30 napon belül köteles a szoftver törölni, és az eredeti adathordozót a forgalmazóhoz visszajuttatni, ennek megtörténtét írásban visszaigazolni.

Támogatás

Ha a program installálása vagy használata közben segítségre van szükség, elsőként azt a forgalmazótól kell kérnie. A külön megvásárolható Szoftver Követési és Támogatási Szolgáltatás keretében konzultációs szolgáltatás igénybevételére és a szoftver továbbfejlesztett verzióinak használatára válik jogosulttá.

Irányadó jog

A jelen megállapodásra a magyar törvények vonatkoznak, és annak értelmezésében, vagy következményeiben bármilyen kétség, vagy vita esetén, a Budapesten működő bíróság az egyedül illetékes hatóság. Mindkét fél kifejezetten lemond minden más, számukra esetlegesen megfelelő joghatóságról. Ha a jelen megállapodás bármely rendelkezése törvényellenes, úgy a rendelkezés semmisnek tekintendő anélkül, hogy az a megállapodás egészét befolyásolná, vagy azt sugallná, hogy a megállapodás semmis.